Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o tom, ako nakladáme s vašimi údajmi.

1 Prístup k údajom a hosting

Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytnutia osobných údajov. Pri každej návšteve webovej stránky webový server automaticky uloží takzvaný súbor protokolu servera, ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas požiadavky, objem prenesených údajov, váš prehliadač vrátane čísla verzie a poskytovateľa, ktorý požiadavku podal (prístupové údaje), a dokumentuje požiadavku.

Tieto prístupové údaje sa vyhodnocujú výlučne na účely zabezpečenia bezproblémovej prevádzky stránky a zlepšenia našich služieb. V súlade s čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f DSGVO to slúži na ochranu našich oprávnených záujmov na správnu prezentáciu našej ponuky, ktoré v kontexte vyváženia záujmov prevažujú nad našimi záujmami. Všetky prístupové údaje sa vymažú najneskôr sedem dní po skončení vašej návštevy stránky.

Hostingové služby od poskytovateľa tretej strany

V rámci spracovania v našom mene nám poskytovateľ tretej strany poskytuje služby hostingu a zobrazovania webovej stránky. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov na správnu prezentáciu našej ponuky, ktoré sú vyvážené. Všetky údaje zhromaždené počas používania tejto webovej stránky alebo vo formulároch poskytnutých na tento účel v internetovom obchode, ako je opísané nižšie, sa spracúvajú na jej serveroch. Spracovanie na iných serveroch prebieha len v rámci tu vysvetleného rámca.

Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v krajine Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

2. zhromažďovanie a používanie údajov na spracovanie zmlúv a pri otváraní zákazníckeho účtu

Osobné údaje zhromažďujeme, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v súvislosti s vašou objednávkou, keď nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) alebo pri otvorení zákazníckeho účtu. Povinné polia sú takto označené, pretože v týchto prípadoch údaje nevyhnutne potrebujeme na spracovanie zmluvy, spracovanie vášho kontaktu alebo otvorenie zákazníckeho účtu a bez ich poskytnutia nemôžete dokončiť objednávku a/alebo otvoriť účet alebo odoslať kontakt. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné zistiť z príslušných vstupných formulárov. Údaje, ktoré nám poskytnete, používame v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. b DSGVO na účely spracovania zmluvy a vybavenia vašich otázok. Po úplnom spracovaní zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu sa obmedzí ďalšie spracovanie vašich údajov a po uplynutí lehôt na uchovávanie podľa daňového a obchodného práva sa tieto údaje vymažú, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo si nevyhradzujeme právo používať údaje nad rámec, ktorý je povolený zákonom a o ktorom vás informujeme v tomto vyhlásení. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a je možné ho vykonať buď zaslaním správy na nižšie uvedenú kontaktnú možnosť, alebo prostredníctvom funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii v zákazníckom účte.

3. prenos údajov

Na účely plnenia zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 bod 1 písm. b DSGVO odovzdávame vaše údaje prepravnej spoločnosti poverenej doručením, pokiaľ je to potrebné na doručenie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si vyberiete v procese objednávania, odovzdávame platobné údaje zhromaždené na tento účel úverovej inštitúcii poverenej platbou a prípadne nami povereným poskytovateľom platobných služieb alebo vybranej platobnej službe. V niektorých prípadoch zbierajú tieto údaje aj samotní poskytovatelia platobných služieb, ak si u nich vytvoríte účet. V takom prípade sa musíte počas procesu objednávky zaregistrovať u poskytovateľa platobných služieb so svojimi prístupovými údajmi. V tomto ohľade platí vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

V prípade faktúr, pri ktorých bola prekročená lehota splatnosti, odovzdáme získané osobné údaje, ako aj vaše zmluvné údaje našej inkasnej agentúre, aby sme ochránili naše záujmy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) DSGVO.

4. poštová reklama a vaše právo na námietku

Okrem toho si vyhradzujeme právo použiť vaše meno a priezvisko, ako aj vašu poštovú adresu na naše vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov pri oslovovaní našich zákazníkov reklamným spôsobom v súlade s článkom 6 ods. 1 S. 1 písm. f DSGVO.

Reklamné zásielky sú poskytované v rámci spracovania v našom mene poskytovateľom služieb, ktorému na tento účel odovzdávame vaše údaje. Proti ukladaniu a používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na nižšie uvedený kontakt.

5. účasť na súťažiach

Keď sa zúčastníte niektorej z našich súťaží, uložíme vaše meno, e-mailovú adresu, adresu a prípadne váš vek na účely realizácie súťaže a zasielania cien. Ak ste dobrovoľne nesúhlasili s použitím vašich údajov na marketingové účely, vaše údaje budú vymazané po skončení súťaže, najneskôr však 6 mesiacov po skončení súťaže. Ak ste dobrovoľne súhlasili s používaním vašich údajov na marketingové účely, budeme vaše údaje uchovávať na dobu neurčitú, aby sme vám mohli posielať reklamu e-mailom alebo poštou. Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich údajov na marketingové účely. Máte tiež právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o uložených údajoch, opraviť ich alebo požiadať o ich vymazanie.

6 Funkcia vyhľadávania

Pri použití funkcie vyhľadávania na našej webovej stránke sa ukladajú zadané výrazy, nastavenia vyhľadávania, čas vyhľadávania, vaša anonymizovaná IP adresa (skrátená o posledné dva rozsahy, napr. 192.168.0.0) a počet nájdených výsledkov vyhľadávania. Tieto údaje sa používajú na interné vyhodnocovanie vyhľadávaných výrazov a histórie vyhľadávania s cieľom ďalej zlepšovať naše webové stránky.

7. obsah od tretích strán

Niektoré naše stránky obsahujú komponenty, ktoré poskytujú poskytovatelia tretích strán. Títo poskytovatelia ukladajú údaje, napríklad IP adresy, na svoje servery a súbory cookie od týchto poskytovateľov môžu byť tiež nastavené vo vašom počítači. Ak s tým nesúhlasíte, môžete kedykoľvek odmietnuť vkladanie obsahu od týchto poskytovateľov. Tento obsah, napríklad videá, sa načíta až po kliknutí na príslušné informácie o ochrane údajov na videách.

8. možnosti kontaktu a vaše práva

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

  • Podľa článku 15 DSGVO právo požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, v rozsahu uvedenom v tomto článku.
  • Podľa článku 16 DSGVO máte právo požadovať okamžitú opravu nepresných alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré ukladáme.
  • Podľa článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré ukladáme, pokiaľ ich ďalšie spracovanie nie je nevyhnutné - na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií - na splnenie zákonnej povinnosti - z dôvodov verejného záujmu alebo - na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
  • v súlade s článkom 18 DSGVO právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak - spochybňujete presnosť údajov - spracúvanie je nezákonné, ale namietate proti ich vymazaniu - údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo - ste namietali proti spracúvaniu v súlade s článkom 21 DSGVO
  • v súlade s článkom 20 DSGVO právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi.
  • v súlade s článkom 77 DSGVO právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste svojho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo na ústredie našej spoločnosti.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, informácie, opravy, blokovania alebo vymazania údajov, ako aj odvolania udeleného súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu používaniu údajov, obráťte sa na nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu údajov:

Vinergy GmbH Úradník pre ochranu údajov Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

Okrem internej kontroly ochrany údajov, ktorú vykonáva podnikový úradník pre ochranu údajov, federálny zákon o ochrane údajov stanovuje kontrolné orgány, ktoré vám pomôžu pri presadzovaní vašich práv. Za nás je zodpovedný dozorný orgán spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko:

Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Bádenska-Württemberska P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel.: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Podľa § 4g ods. 2 spolkového zákona o ochrane údajov musí byť verejný adresár konaní na požiadanie vhodným spôsobom sprístupnený každému. Ak chcete nahliadnuť do verejného registra postupov, obráťte sa na úradníka pre ochranu údajov.

Právo na námietku

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy, ktoré majú prednosť v kontexte vyvažovania záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie vykonáva na účely priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek uplatniť, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracúvanie vykonáva na iné účely, máte právo namietať len z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení práva na námietku nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

To neplatí, ak ide o spracovanie na účely priameho marketingu. Potom vaše osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať.

etracker

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva na analýzu údajov o používaní služby spoločnosti etracker GmbH z nemeckého Hamburgu(www.etracker.com). Na analýzu webu štandardne nepoužívame súbory cookie. Pokiaľ používame analytické a optimalizačné súbory cookie, získavame vopred váš výslovný súhlas osobitne. V takomto prípade a s vaším súhlasom sa súbory cookie použijú na štatistickú analýzu pokrytia tejto webovej stránky, meranie úspešnosti našich online marketingových opatrení, ako aj na testovacie postupy, napr. na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej súčastí. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladá internetový prehliadač v koncovom zariadení používateľa. súbory cookie etracker neobsahujú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa. Údaje generované spoločnosťou etracker spracúva a ukladá spoločnosť etracker v mene poskytovateľa tejto webovej stránky výlučne v Nemecku, a preto podliehajú prísnym nemeckým a európskym zákonom a normám o ochrane údajov. spoločnosť etracker bola v tejto súvislosti nezávisle kontrolovaná, certifikovaná a získala pečať ochrany údajov ePrivacyseal. Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení článku 6 ods. 1 písm. f (oprávnený záujem) nemeckého nariadenia o ochrane údajov (DSGVO). Naším záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je optimalizácia našej online ponuky a našej webovej prezentácie. Keďže súkromie našich návštevníkov je pre nás dôležité, údaje, ktoré môžu umožniť odkaz na konkrétnu osobu, ako napríklad IP adresa, prihlasovacie údaje alebo identifikátory zariadenia, sú čo najskôr anonymizované alebo pseudonymizované. Tieto údaje nepoužívame žiadnym iným spôsobom, nekombinujeme ich s inými údajmi ani ich neposkytujeme tretím stranám. Proti uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek namietať kliknutím na posuvník. Námietka nemá žiadne nepriaznivé dôsledky. Ak sa posuvník nezobrazí, zhromažďovaniu údajov už zabránia iné blokovacie opatrenia. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti etracker nájdete tu.